FIE Inno Tähismaa tasumata maksud

Valitsus on uus aga võlad on vanad.

Tegemist on FIE võlgnevusega riigile. Tuletab mulle meelde seda sügist 2009. ja valimisi, kus Irja lubas poliitikasse tulla. Eelmise aasta augustis panid nad kinni oma portaali toptop.ee ja kolisid selle sisu tasuta blogspot.com.ee lehele. Sellega tõmbasid maha kõik oma eelmiste aastate tööd ja võimalikud viited nende lehele. Oskus kirjutada ei too endaga kaasa tulu teenimist, sest maksuvõlg oli alates 2009. aastast.

Eesti on väga andestav juriidiliste isikute võlgadele kui omanikud-juhatuse liikmed jätavad esitamata majandusaasta aruanded. Kulub 2-3 aastat kui riik kustutab firma ja võlad. See mõjub laastavalt kogu ärile, sest firmade põhjalaskjad jäävad igasuguse karistuseta ja tegutsevad uute nimedega edasi.

Vaadates neid andmeid, siis miks oli majandusajakirjanik FIE ja mitte OÜ? Tegelikult ta ikkagi ei tea sellest valdkonnast kui ise jäi võlgu sisuliselt alampalgaga töötava inimese 1 aasta netopalga.

.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 maksude ja maksete võlgu seisuga 03.02.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 1 949,51 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 306,70 0,00 0,00
KOKKU: 4 256,21 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 seisuga 03.02.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 2 674,61 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2009.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 03.02.2017 00:43:17 kajastatud andmed.

MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on tasumisgraafikus.

Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:

Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Ettevőtlustulu deklaratsioon vorm E 31.03.2016

.

37004172717 maksud

maksukohustuslasel 37004172717 maksude ja maksete võlg

.

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade

Avaldamise algus: 24.10.2016
Avaldamise lõpp: 25.01.2017

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele INNO TÄHISMAA (isikukood: 37004172717) toimetatakse kätte 20.09.2016 korralduse nr 13-11/51668 maksuvõla tasumiseks summas 128,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.

Maksu- ja Tolliamet
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 1811
E-post:

Teadaande number 1036207

.

Täitmisteade
Avaldamise algus: 30.11.2016
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Inno Tähismaa (isikukood: 37004172717) täitmisteate. Sissenõudjaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (70007340). Nõude summa suurus on 240,00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Tartu Maakohtu 28.06.2016. a määrus nr 1-14-10974/44) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 8.02.2017.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Andrei Krek ametialasele arvelduskontole EE041010010217933018. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 066/2016/2048 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 300,56 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 341,96 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Büroo avatud: E, T 13:00-17:00 ning K-R 8:00-12:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Puškini 14, 20308 Narva,  või e-posti teel i@anm.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Vastavalt täitemenetluse seadustiku §-le 10 kohustan teid täitmisteate kättesaamisel teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil. Kui arestimisele mittekuuluv sissetulek laekub Teie arveldusarvele, palun Teid teatada millises pangas soovite elatusmiinimumi kasutada.

Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva,
Telefon: 3569490
E-post: i
Teadaande number 1054217

.

Seda võib võtta ka saatuse tagasilöögina nende eelnevate aastate tegude eest. Halvad teod tulid talle tagasi.

Ma võin eksida aga loen Maksuameti teatest välja, et nad küsivad vaid 128,70 eurot ja mitte seda 4 tuhandet.

Savisaar võeti Keskerakonna armule

Täna tuli teade, et eelmine Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ja praeguseni Tallinna linnapea (kuigi töölt kohtuga blokeeritud) sai töölepingu Jüri Ratase erakonnalt ajaloonõuniku ametisse. Tehingu sisu tundub olevat, et tähtajatult soovitakse tema ajaloonõuniku ametis tiksumist, sest erakonnal pole süstemaatilist arhiivi ei füüsiliselt ega elektrooniliselt. Samuti on oktoobris tulevate valimiste eel kõige ebaolulisem küsimus erakonna ajaloo kohta, sest see ei mõjuta midagi.

Mina näen seda tehingut konkurentsi keelu teostamisena. Erakond on ennekõike inimesed ja tema lahkumisel läheks kaasa piisavalt paljud, et teha uus registrikanne ehk erakond vähemalt 501 inimesega. Toon selgitava näite: valitsus maksis Estonian Airi kulusid ka sadades miljonites eurodes aga lõpuks ikkagi loobus ning moodustas asemele Nordica (osaliselt vist vana firma varadega).

Praegu on Savisaare kinnihoidmise “käerauad” tema eest ERJK poolt määratud trahvi äramaksmine. Seda tehaksegi temale määratud ajaloonõuniku palga arvelt. Mul ei ole täpseid andmeid aga ilmselt tuleb tal töötada mingi 30 kuud ehk 2,5 aastat, et erakonnale see summa tagasi teenida. Ilma selle präänikuta oleks RSR ilma maskotita, kelle toetusele loodavad nad oktoobri KOV valimistel. Reps, Simson ja Ratas oleksid nagu need unustusse vajunud poliitikud, kes tulid pärast Tiit Vähi lahkumist Koonderakonna juhi kohalt või Villu Reiljani järel esimeheks valitu. Nüüd 1 minut lugejatele aega mõelda, et kes tulid pärast neid.

Ajaloos on ka seda varem olnud, et võlg tuleb tasuda töötamisega. Selle nimi oli vist teoorjus kui ma ei eksi. Eestikeelne maarahvas pidi käima mõisnikele tasuta tööjõuks põllul ja laudas ning nende enda põld ja laut ei huvitanud võõrvallutajat. Õigupoolest ei olnud vallutajatest sakslaste järeltulijatel isegi seadusest tulenevat õigust seda nõuda, nad lihtsalt kasutasid maarahvast ära. Nüüd tulevad samast riigist NATO sõdurid, keda praegune valitsus nimetab varjunimega liitlased.

Ma olen mitmel aastal mõelnud sellele, et kas praegused võimupoliitikud näevad ennast iseseisva riigi juhina või näevad nad välisvõimu käsutäitjana, niiöelda asehaldurina. Andrus Ansip juba läks Brüsseli peremeeste juurde alluvale tööle ja ilmselt teised tema ministrid ja järgnenud Rõivase ministrid teeksid sedasama. Isegi Arnold Rüütel parseldas Eesti Brüsselile oma toetusega septembri 2003. aasta referendumil hääletada JAH.

Vähemalt on lootus, et ajaloonõuniku palgaga säilib erakond ühtsena ning ajutine võimupööre (a la Andra Veidemann) saab korralise kongressiga otsa. Toon ära ka eelpool esitatud küsimuse vastuse. Mina mäletan Vähi järel ainult Märt Kubo, kes tegeles partei likvideerimisega. Villu Reiljani käest anti ohjad noorele mehel Karel Rüütlile, kes tegelikult ei saavutanud tõusu ja 2011. valimiskaotuse eel oli ise juba hüpanud SDE nimekirja. Sai seal ka tagasivalituks Toompeale, reeturlik nahahoidja.

Telediktorid on tagasi – näitlejatena

Alates jaanuarist 2017. on ETV ekraanil tagasi telediktorid. Mitte palgalised töötajad, vaid erinevad Eesti näitlejad.

See oli halb, et aastaid tagasi kadusid nad eetrist ära. Ilmselt leiti, et kulusid saab vähendada. Vahepeal nägin neist 3 esinemist saates „Hommik Anuga“ ja sealt ei kuulnud ma kahetsust, vaid olukorraga leppimist.

Nüüd on telediktorid tagasi ja mina ei rõõmusta selle üle põrmugi. Mäletasin neid istumas, nüüd on lähivõte ehk portree. Taustaks on mingi värv, liiga lähedal. Mulje on selline, et on pressitud kuuti.

eesti-telefiktor-2017

Eesti diktor on näitleja, kelle taust on väheütlev. Kaader ETV

Panen võrdluseks ka YLE1 diktori, keda vaatan ka siis kui tahaks juba kanalit vahetada. Tema juhatas sisse 2005-2008. eetris olnud saateid. Ilmselt töötas ka varasem aga need saated olid videolindil ja selle pärast nüüd vähem vaadatud kui failis olevad salvestused.

yle-diktor

YLE1 telekanalid diktor ja tema taustal tekst algavast saatest. Kaader YLE1

Pange tähele, et soomlastel on ka interneti aadress, millelt saab saadet järelvaadata. Lisaks on neil muutuv graafika, kus tuleb info või reklaam mõne teise saate kohta, mis võib olla samal päeval või hoopis hiljem.

Eesti praeguse süsteemi puudus on info vähenemine, sest algava saate kohta enam teksti ei kuvata. Sellest kaotavad kurdid inimesed, kes ei kuule diktorit. Samuti need, kes tahavad teada aega, et mis saade parajasti algab ja milline on järgnev. Tõsi, saatekava ehk EPG saab nüüd ekraanile nupulevajutusega aga see pole siiski sama. Soomlaste näitel on võimalik infot anda ka tekstina. Lihtsalt diktoritele ei olnud raha teha graafikat. Meenutab Saddam Husseini, kes kükitas ka punkris mingi ühevärvilise tausta ees ja luges oma kõnet, et nüüd alustasid Lääne palgasõdurid Iraagi ründamist ja meil on vaja neile vastu hakata. Tema oli Lääne luure sihtmärk, talle ei olnud aega luua ilusat tausta.

„Must luik” muudab maailma ajalugu

Termin „must luik” tähendab sündmust, mille esinemise tõenäosus on üliväike, et tavaliselt sellega üldse ei arvestatagi. Tegemist on ettenägematu sündmusega, millel on suur mõju, lausa süsteemi tasakaalu kõigutav.

Ebakindlus on suurem kui varasematel aastatel. Statistika on hakanud lahknema sellest, mida inimesed tunnevad oma rahakotiga. Sellel on erandeid, näiteks 8 maailma rikkaimat meest on varanduse poolest saanud juba võrdseks poole inimkonnaga ehk ca 3,5 miljardi inimesega.

Mina puutusin termini „must luik” kasutamisega kokku seoses 2007. aasta augustis lõhkenud sub-prime laenude mulliga. Sellest on nüüd ligi 10 aastat kui USA-s sai otsa senine börside rikastumisele kaasa aidanud ärimudel. Varem olid võlakirjad ja aktsiad eraldi. Bill Clintoni ajal lõdvendati panganduse regulatsioone ja sai võimalikuks võlad koguda suuremaks paketiks, mille sai aktsiatena investoritele maha müüa. Samuti said jaepangad õiguse hoiustajate raha pööritada börsil, mis varem oli ainult investeerimispankadele. Loogika tundus kindel, et suurem kogum võlgu ei saa korraga ebaõnnestuda ja halvad laenud peaksid saama kaetud korralikult tasutud võlgade tuludega. Mida selle skeemi loojad ei arvestanud, oligi „must luik.” See viis olukorrani, kus halbade laenude hulk kasvas üle talutava piiri ja need aktsiad ei olnud oma hinda väärt. Need olid toksilised varad ehk mürgised varad. Sisuliselt panganduslik pettus, mis oli sisseastumist ootav lõks.

Tänasel päeval sellest ei räägita. Isegi rahvusriikide langemine võlapöörisesse ei ole enam pealkirjades. Kuidas läheb Kreekal? Kas nad on leidnud uued tulud, et tagasi maksta senised laenud ja intressid? Eestis sellest ei räägita, sest Ansipi valitsus nimetas seda lausa investeeringuks. Kirjutasin sellest juba 9. novembril 2011 „Eurotsoon on edukas vaid võlakoorma kasvatamises” https://www.virgokruve.com/eurotsoon-edukas-vaid-volakoorma-kasvatamises/

Tookord võrdlesin 2004. ja 2010. aastat ning Malta oli ainus, kelle avaliku sektori võlg oli vähenenud. Tuleb mõista, et inimesena on raske märgata võla ja probleemi kuhjumist. See raha on läinud asjadesse, mis tunduvad vajalikuna: betoon, asfalt, torud ja majakarbid. Ainult Kreeka puhul toodi kahtlustäratava asjana välja Saksamaalt tankide ostmine. Eestis on sellised väärkasutused ERM, Mäo ristmik, Koidula piiripunk (sealtkaudu tuleb järjest vähem ronge Venemaalt), Estonian Air, kavandatav Rail Baltic(mis lõppeb Poola piiril, uues Koidula 2 piirijaamas).

Mul on hüpotees, et rahvusriikide võlakriisi leevendamine nõrgema rahapoliitikaga ehk selle koguse suurendamine (QE ehk rahatrükk) on selle kümnendi „must luik.” Börse vaadates on rahanumbrid kasvanud aga kas selle fassaadi taga on ka tegelik ostujõud või on see rikkus ainult paberil/excelis? Mõelge sellele rikkuse ebavõrdse jaotuse kasvule. Rikas inimene sööb ja tarbib üsna võrdselt vaesema inimesega. Asjatu oleks loota rikkuse ebavõrdsust kompenseerida läbi rikaste suurema maksustamise. Neil on hoopis paremad võimalused oma maksutulusid läbi vastutulelike välisriikide kahandada. Näiteks lähevad maksuresidendiks riiki, kus on märksa väiksemad maksud. Eestis ei ole sisuliselt varaga seotud makse(automaks, kinnisvaramaks, kaotati paadimaks, jne.) ja selle tõttu meie maksubaas on otseselt sõltuv, kas Rain Rosimannus investeerib oma raha läbi Eesti firma või viib ta rahad läbi Singapuri, jättes tulumaksu tasumata nii Eestile kui Singapurile(Singapur ei tulumaksusta tulu, mis on teenitud välismaal).

Üleminek https peale

Tehnoloogiline areng on vahepeal jõudnud niikaugele, et https on kättesaadavaks muutunud ka tavalistele blogidele. See on turvalisuse küsimus, kas jätad külastajad http peale, kus neile saab sisu vahele näidata võõrast päritolu materjali või lähed üle https peale, mille sisu on sertifikaadiga kaitstud vahepealse muutmise eest. Blogi viimine https peale toimus juba 20. detsembril 2016 aga selle kajastamiseks ei olnud varem põhjust. Nüüd leidsin, et Zone Media oli oma loenduri counter.zone.ee samuti suutnud üle viia https algusele(9.01.2017 tuli selle kohta teave).
Viimased aastad on kirjutamise aktiivsus olnud väiksem ja pole ette näha, et see ka kasvaks. Nii oli üleminek turvalisele ühendusele rohkem minevikus kirjutatud tekste arvestades. See blogi sai alguse 2008. aastal. Kas see oli väga kaua aega tagasi? Sõltub ilmselt vaatenurgast, sest muutusi on palju olnud. Esimesed aastad sai ju oldud alamdomeenis wordpress.com peal ja alles sealt liigutud päris oma .eu domeenile. Ajaloo tarbeks toon ära ka külastajate arvu kohta info ülemineku eelsest ajast:
Külastusi kokku 232856, külastuste algsumma 10953, keskmiselt külastusi päevas 77, külastusi eelmisel kuul 294(19.12.16-ni), külastusi ipv6 aadressidelt 2894, loendur loodud 03 Nov 2008

Ma tunnen rõõmu, et ka minu blogil on samasugune märk kui pangal. Jätan tähelepanuta asjaolu, et sertifikaat on jagatud ja kehtib mitmete aadresside peale.

Lühike juhend, kuidas võtta kasutusele wordpress tarkvaraga blogis https sertifikaat.

1. Kasutate enda domeenis olevat wordpress tarkvara(blogi).

2. Kasutate kodulehe majutust(virtuaalserverit) ja selle pakkuja on teinud kättesaadavaks ka https algusega lehed ehk LetsEncrypt sertifikaadid.

3. Enda wordpressis lähete seadete lehele (Sätted -> Üldine) ja kirjutate blogi alguseks http asemel https.

4. Selle järel on kõigil wordpressi lehtede algus https. Jätkuvalt on lingid ja meedia viited http ehk näiteks teksti juures olnud pildid võetakse jätkuvalt http aadressilt. Selle muutmiseks võtate andmebaasist postituste tabeli ja mõne tekstiprogrammiga avate sql faili ning käsuga otsi-asenda kirjutate oma senise domeeni aadressi alguseks https. Võib olla saab ka andmebaasi siseselt seda teha, ise ei ole proovinud.

5. Laete muudetud ja salvestatud andmebaasi postituste tabeli uuesti serverisse. Nüüd peaksid lehe pildid ja lingid olema läbivalt https-iga. Kui kasutate pilte mõnelt väliselt aadressilt, siis tuleb see samuti üle viia https algusele või siis loobuda nende kasutamisest. Nii oli näiteks loenduri mahavõtmisega, sest 20. detsembril ei olnud https counter.zone kasutusel. Tänasest on loendur https toega ja tagasi lisatud.

Millest tulevad hambaaugud? Ainult bakteritest.

Põhjuse ja tagajärje vaheline seos ei ole vähemalt hambaaukude puhul üldtuntuks tehtud. Räägitakse küll söömisest, happerünnakust (mida peatab teatud tootja nätsu närimine) ja suhkrustatud jookidest. Need on soodustavad tegurid, mitte algne põhjus – bakterid.

Vaatasin hiljuti Kanal 2 eetris olnud Roald Johansoni saadet „Hambutu Eesti.“ Selles äratas tähelepanu, et suure osa hambad kaotanud inimesed ei suutnud välja tuua selle põhjust. Pigem kordus lugu, et kõik oli korras kuni nende mingi eluaastani ja siis algas kiire halvenemine. Kaks naist seostasid hammaste olukorra halvenemist rasedusega. See on kindlasti riskitegur, sest organism kasutab mineraalaineid uue elu hüvanguks. Ühe naisega oli vist nii, et käis hammast välja tõmbamas aga sealt tuli põletik, mis levis lõualuusse ja sealt edasi. Ühe mehe lugu oli selline, et käis hambaarsti juures ja selle järel tuli hammaste väljalangemine.

Inimese valitud söök ja suhkrujook on ikkagi tagajärg, mitte hambaaukude põhjus. Hambaprobleemid tulevad bakteritest, mida on suus väga suures valikus. See on nagu muude bakteritega näiteks nahal. Nad on seal alati olemas, isegi kui desinfitseerime seebi või muu puhastusvahendiga. Kahaneb nende hulk aga nad ei kao. Nemad ei ründa inimest, hoopis kaitsevad teiste „vaenulike“ bakterite eest. Samasugune olukord on ka inimese suus olevate bakteritega. Väikse lapse suus on need temaga üles kasvanud. Hoopis erinev olukord on siis kui tema suhu sattub baktereid mõnelt teiselt inimeselt. See on põhjus, miks lapse lusikas on ainult temale ja see ei tohi käia lapsevanema või teda toitva täiskasvanu suust läbi. Kui sellel täiskasvanul on hambaaugud või kaaries, siis saab seda põhjustavad bakterid ka laps endale.

Selles saates ahastati hammaste halva olukorra üle ja räägiti riigi vajadusest kompenseerida hambaravi. Sai kaamera ette tuua reformikas Vilja Savisaar-Toomasti. Ometigi jäeti ütlemata, et vanemad nakatavad lapsi hambaauke põhjustavate bakteritega kui lutsivad nende lusikat või musitavad. See viimane oli ühes aastaid varasemas saates, mis rääkiski bakterite ja hambaaukude seostest. Kui need „halvad“ bakterid on saadud, siis inimese poolt ohtlikeks peetavate söökide ja jookide tarbimisel juhtub see, et bakterid saavad „toitu“ ja hakkavad oma kahjutööd tegema.

Mis kasu oli Roald Johansoni saatest kui ta ei kasutanud kordagi sõna bakter? Isegi tema saates olnud hambaarstid ei maininud seda. Need samad hambaaukudega emad annavad ka oma lastele hambaaugud. Sellest ei räägi ka arstid, sest nende sissetulek tuleb tagajärgede ravimise eest. Kui nad ütleksid igale patsiendile, et hamba probleemid tulevad bakteritest, siis paarikümne aasta pärast toimuks nende patsientide arvu drastiline langus. Väikestele lastele ei antaks halbu baktereid ja kehvade hammastega inimest suudeldaks ainult huultele, ilma sügavamale minemata. Selles teises varasemas saates vist oli selline selgitus, et täiskasvanu suus on bakterite tasakaal juba paigas ja neile on ohutum kokkupuude võõrast suust saadud „halbade“ bakteritega. See võis ka lohutus olla, sest inimese tajust annavad huuled ülesuure osa ja selle äravõtmine jätaks naudingu olemata. Ma mäletan ühest loengust pilti, kus ajusignaalide tundlikkus oli huultega sedavõrd suur, et inimese pea oligi pooles ulatuses huuled. Milleks siis suitsetatakse kui nauding saadakse huultest ja mitte suitsust kopsudes? Suitsus olevad ained tekitavad pigem sõltuvust, peamine nauding saadakse huultega. Milleks naistele huulepulk kui meestel on selle värvist üsna ükskõik?

Suus olevate bakterite tagajärgedest saame kõik aru. Sellel teemal tuleks teha saateid, mitte küündida nende põhjustatud kahju kirjeldamiseni.

Ilvese pealiskaudne uurimine

Vahepeal on selguse saanud EAS-i toetusest 90 % kinkimine Toomas Hendrik Ilvesele. Läks täpselt nii kui olin artiklite kommentaarides arvanud, et Artur Talviku juhitav komisjon piirdub vaid EAS-i reeglite kontrolliga. Jõuab järeldusele, et probleeme ei olnud ja korruptsiooni ei esinenud. Mida oleks arvata Maria Alajõest, kes tuleb selle komisjoni ette ja räägib, kuidas Siim Raie endise töötajana aitas leida Evelin Ilvese jaoks reeglitest soodsaima klausli kui äriplaaniga ei jätkata. Vahur Kraft valetas VEB fondi dokumentide kohta ka komisjoni ees ja alles ekspertiis tunnistas selle võltsinguks ehk 32 miljoni dollari nõude juurdelisatuks.

Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni juhina on Artur Talvik katastroof, sest ta ei ole nähtavasti lugenud Korruptsioonivastast seadust. Mitte EAS-i toetus Evelin Ilvese firmale, vaid kantselei poolt rahade maksmine sellele firmale, et majutada ametnik Toomas Hendrik Ilvest.

Komisjon peab küsima, kuidas sai president lasta oma alluvatel teha majanduslikke tehinguid tema abikaasale kuuluva OÜ Ermamaa hoonete üürimisega. Kui presidendil ei olnud puhkeruume, sest 2 aastat ei kõlvanud Paslepa Ilvesele kasutada, oleks tulnud kantseil korraldada avalik hange nende leidmiseks või tellida ehitamine. See komisjon pole lugenud Korruptsioonivastast seadust § 5. (2) Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

OÜ Ermamaa kohustused pankade ees vajasid täitmist ja järelikult oli selle firma, tema omaniku Evelin Ilvese ja lõpuks kinnistu omaniku Toomas Hendrik Ilvese huvides, et ruumidelt laekuks tulu.

EAS-i toetusest 171 tuhande euro kinkimine OÜ Ermamaale, sest tema omanikeks oli tuntud inimesed ja kõrge riigiametnik, kohtles ebavõrdselt teisi toetuse saanud projekte, kes rikkumise korral pidid tagastama 100 %. Siiani ei ole teada ühtegi teist kõigest 10 % tagastusega pääsenud projekti.

Reform sildistas Siim Kallase kremlimeelseks

Reformierakonna broileritele on tekkinud tiivanukid, millega peksavad juba oma auesimeest Siim Kallast. Kui varem kleebiti venemeelse silti Keskerakonnale, siis nüüd juba üksteisele.

Tänane reageering Äripäeva loo peale, et Siim Kallas võib asutada uue erakonna tuli tegevsekretär Reimo Nebokatilt:

“Mõistan inimlikult, et Siim Kallas on kibestunud, et ta ei saanud Presidendiks. Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne.”

“Aga ometigi ihaldab pidevalt keegi seda sõprust Kremli-meelsuse esindajaga. Nimetades seda seejuures rahulolematuseks erakonna juhtimisega. See ongi see põhiline erimeelsus, pole ju ammu saladus, et Siim Kallas, Rein Lang ja mõned veel on Hundisilmal külalised olnud. Erakond seda ei poolda ja nii ka jääb,” seisab teates. “Kui Siim sellega rahul ei ole või on pettunud Eesti rahva või valijameeste otsuses, siis soovitan tal kindlasti aja maha võtta, sest kibestumisega saab sündida vaid halbu asju ja ebaõnnestunud ütlemisi.”

Allikas uudised.err.ee/v/eesti/3c2df321-ed54-4909-b4ed-afcf621bc6b6/kallas-voib-teha-uue-partei-reformierakond-kallas-ihaldab-kremli-meelsust

Kirjutasin sellele ka kommentaari, milles meenutasin Savisaarele vastandumise tegelikku ajalugu.

Reimo Nebokat on piiratud mäluga või demagoog. Tema jutt ei ole tõene: “Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne.” Pronksiöö oli aprilli lõpus aga jaanuaris-veebruaris tegi Eesti Reformierakond reklaame, milles võrdles Ansipit ja Savisaart. Ansip sai JAH sõna väidetele: Euroopa Liiduga liitumine, Ilves presidendiks, madalad maksud, vanemahüvitis, sõltumatus Venemaast. Edgar Savisaarele kirjutati nende järele punaselt EI. Olen pikalt salvestanud uudiseid ja tean, et sügisel 2006. kaitses Ansip oma majandusminister Savisaart Keila-Joa majaostu süüdistustes. Eesti Reformierakond vihkab Edgar Savisaart pärast Eesti Raudtee tagasiostult altkäemaksu saamata jäämist. Selle avalikustas Burkhart enne valimisi jaanuaris 2007, et ilmselt Michal küsis 1,5 miljoni dollarit. Siis ütleski Ansip, et ei usalda Savisaart. Ja tuli võrdlev reklaam www.youtube.com/watch?v=NjAYs1x1xYs “Reformierakond vs Keskerakond.”

ERR salgas maha 98 000 euro väljapetja kuulumise IRL-i

Reformihääling ja teised valitsusmeedia kanalid jätavad mainimata valitsusse kuuluvate inimeste kuriteod ja süüdistused. Olen märganud, et AK teleuudistes on Keskerakonna “skandaalide” järel kohe mingi selgelt kriminaalne lugu. See mulje vajab näiteid ja hetkel ei olnud mul aega sellele.

Täna oli Vikerraadio uudistes kell 15 teade Pepsi kalaärimehe kohtuprotsessi algamisest. Seal ei olnud öeldud, et süüdistatav ja süüdistatavate firmade omanik Paul Kärberg kuulub Isamaa ja Res Publica liitu. Kirjutan seda teksti kell 15.41 ja siis ei olnud seda tekstina ka veel portaalis.

Küll on Paul Kärberg süüdistusest ilmunud 22. augustil ERR-i artikkel, mis samuti ei maini tema kuulumist IRL-i. Küll räägitakse sellest, kuidas ta korraldas partei sisevalimisteks häälte võltsimist(vedas kohale liikmeid) ja kuidas 2009. aastal osales Lohusuu vallas häälte ostmises. See süüdistus jäi kerge karistusega, sest “puudus avalik huvi.” Reformihäälingul on halb komme tekste muuta tagantjärgi ja seda mitte märkida. Näiteks aastaid tagasi kirjutasin Reformierakonna tapjast Andrei Andrejevist ja pärast seda muutis ERR kõiki teda puudutavaid tekste ja lisas juurde erakonda kuulumise, sest enne Reformierakonda astumist ja nimekirjas volikogu liikmeks saamist oli ta olnud Keskerakonnas.

err-salgas-maha-irl-varga-petise

Paul Kärberg sai süüdistuse PRIA-lt 98 000 euro väljapetmises aga ERR-i artikkel salgas maha tema kuulumise Isamaa ja Res Publica liitu.

ERR vaikis maha 98 000 euro väljapetmises süüdistatava Paul Kärberi kuulumise IRL-i.

Kui palju häälteostu lubame e-valimisteks?

Presidendi valimine on tõstatanud valimiste salajasuse ja hääletamise vabaduse teema. Vähemalt 3 Riigikogu liiget pildistasid 29. augustil oma sedelit ja avaldasid foto internetis. See käivitas arutelu, kas selline tegevus on lubatav. Nii õiguskantsler Ülle Madise kui justiitsminister Urmas Reinsalu taunisid seda. Olin juba 2 nädala eest kirjutanud teksti valimiste salajasuse ja vabaduse teemal, mis ilmus 21. septembril. Avaldasin selle valimistega seotud lehel: http://www.evalimised.ee/virgo-kruve-silmakirjalikult-salajased-e-valimised/

Eile tegi Indrek Tarand käigu kohtusse, et esitada kaebus Riigikogu I voorus toimunud sedelite pildistamise kohta.

“Tänu ajakirjandusele teame, et riigikogus läbi viidud presidendivalimiste esimeses voorus rikuti räigelt valimisseaduse salajasuse nõuet,” ütles Tarand viidaters sellele, et mitmed riigikogulased pildistasid ja jagasid sotsiaalmeedias oma täidetud valimissedeleid.

http://uudised.err.ee/v/eesti/e290c013-8238-4879-b87a-ca137ff36f0a/tarand-tahab-kohtu-abil-panna-kallase-ja-repsi-toetusallkirju-koguma

Palju suurem rikkumine toimub parlamendi ja volikogude valimisel valimisjaoskonna väliselt e-valimisel.

Tsaariaegsed ruulivad e-valimistel

Tulemuste järgi oli 91-aastaseid arvuliselt rohkem kui internetis kasvanud 18-aastaseid. See on fakt logifailidest, et kuni 32-aastased kulutasid e-hääle andmiseks ligi 3 minutit(üle 175 sekundi), kõik 100+ olid neist 70 sekundit kiiremad. Eesti nobedaim oli 104-aastane naine alla 35 sekundiga!

Arvutiga hääletamisel ei ole salajasust, sest samas failis on hääletaja isikuandmed ja valik. Ainult kokkulepe takistab salajasuse rikkumist. Arvutiga hääletamine ei ole ka vaba, sest ekraani taga võidakse inimest meelitada või ähvardada häält andma. Jaoskonnas kabiinis on inimene üksi ja ametnikud tagavad talle valimiste vabaduse. Hääletajal on võimalus avalikustada oma valik(öelda, kellele hääl läks) aga ta ei tohiks hääl tõestada, näiteks seda pildistades või arvuti ekraanilt näidates.

Kui palju häälteostu ja valimisvabaduse võtmist lubame e-valimisteks?