inimesedmajandus

FIE Inno Tähismaa tasumata maksud

Valitsus on uus aga võlad on vanad.

Tegemist on FIE võlgnevusega riigile. Tuletab mulle meelde seda sügist 2009. ja valimisi, kus Irja lubas poliitikasse tulla. Eelmise aasta augustis panid nad kinni oma portaali toptop.ee ja kolisid selle sisu tasuta blogspot.com.ee lehele. Sellega tõmbasid maha kõik oma eelmiste aastate tööd ja võimalikud viited nende lehele. Oskus kirjutada ei too endaga kaasa tulu teenimist, sest maksuvõlg oli alates 2009. aastast.

Eesti on väga andestav juriidiliste isikute võlgadele kui omanikud-juhatuse liikmed jätavad esitamata majandusaasta aruanded. Kulub 2-3 aastat kui riik kustutab firma ja võlad. See mõjub laastavalt kogu ärile, sest firmade põhjalaskjad jäävad igasuguse karistuseta ja tegutsevad uute nimedega edasi.

Vaadates neid andmeid, siis miks oli majandusajakirjanik FIE ja mitte OÜ? Tegelikult ta ikkagi ei tea sellest valdkonnast kui ise jäi võlgu sisuliselt alampalgaga töötava inimese 1 aasta netopalga.

.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 maksude ja maksete võlgu seisuga 03.02.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 1 949,51 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 306,70 0,00 0,00
KOKKU: 4 256,21 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 seisuga 03.02.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 2 674,61 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2009.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 03.02.2017 00:43:17 kajastatud andmed.

MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on tasumisgraafikus.

Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:

Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Ettevőtlustulu deklaratsioon vorm E 31.03.2016

.

37004172717 maksud
maksukohustuslasel 37004172717 maksude ja maksete võlg

.

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade

Avaldamise algus: 24.10.2016
Avaldamise lõpp: 25.01.2017

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele INNO TÄHISMAA (isikukood: 37004172717) toimetatakse kätte 20.09.2016 korralduse nr 13-11/51668 maksuvõla tasumiseks summas 128,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.

Maksu- ja Tolliamet
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 1811
E-post:

Teadaande number 1036207

.

Täitmisteade
Avaldamise algus: 30.11.2016
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Inno Tähismaa (isikukood: 37004172717) täitmisteate. Sissenõudjaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (70007340). Nõude summa suurus on 240,00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Tartu Maakohtu 28.06.2016. a määrus nr 1-14-10974/44) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 8.02.2017.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Andrei Krek ametialasele arvelduskontole EE041010010217933018. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 066/2016/2048 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 300,56 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 341,96 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Büroo avatud: E, T 13:00-17:00 ning K-R 8:00-12:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Puškini 14, 20308 Narva,  või e-posti teel i@anm.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Vastavalt täitemenetluse seadustiku §-le 10 kohustan teid täitmisteate kättesaamisel teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil. Kui arestimisele mittekuuluv sissetulek laekub Teie arveldusarvele, palun Teid teatada millises pangas soovite elatusmiinimumi kasutada.

Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva,
Telefon: 3569490
E-post: i
Teadaande number 1054217

.

Seda võib võtta ka saatuse tagasilöögina nende eelnevate aastate tegude eest. Halvad teod tulid talle tagasi.

Ma võin eksida aga loen Maksuameti teatest välja, et nad küsivad vaid 128,70 eurot ja mitte seda 4 tuhandet.

Lisatud 19.11.2017

Intressi summa on kasvanud ning ületanud 3101 eurot. Veebruaris oli see 2674 eurot.

FIE tasumata maksud 2017
FIE 37004172717 tasumata maksud november 2017

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 maksude ja maksete võlgu seisuga 19.11.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 1 949,51 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 306,70 0,00 0,00
KOKKU: 4 256,21 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel 37004172717 seisuga 19.11.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 101,08 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2009.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 19.11.2017 12:14:27 kajastatud andmed.

MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul kokku on väiksem kui 10 eurot või kui maksuvõla tasumine on tasumisgraafikus.

Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:

Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Ettevőtlustulu deklaratsioon vorm E 31.03.2016
Ettevőtlustulu deklaratsioon vorm E 31.03.2017

.

Teade osaluse sundmüügist fail .pdf teadaanne_1166057

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Online Business News OÜ (10744641) osamaks nimiväärtusega 856,42 eurot.

Alghind: 642,32 euro(t).

Omanik: Inno Tähismaa (isikukood 37004172717)

.

Lisatud 28.07.2022 info firma sundkustutamise kohta. Lehel oksjonikeskus.ee on kuulutus staatusega “ümberhindamisel” ID: 33108.

Online Business News Osaühing (registrikood 10744641, kustutatud) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 2:
Õiguslik seisund
5. kanne: Äriühing on registrist kustutatud ÄS § 60 lg 3 alusel
5. kanne: Kinnitatud 10.06.2019 (kustutamiskanne dokumentide hoidjata)
Väljatrüki lõpp

Isikul 37004172717 seisuga 28.07.2022  maksuvõlg puudub.

.

One thought on “FIE Inno Tähismaa tasumata maksud

  • Selline küsimus, et miks sa oma spämmiblogis ei maini spämmereid, kes tegutsevad Facebookis, tellides sealt “sponsitud” reklaami ning sattudes sedasi inimeste infovoogu ehk feedi.Lihtsalt muidu jääb mulje, et kogu rünnak on mailboxide risustajate vastu ning Facebookis spämmerite suhtes oled kas tolerantne .Või ei pea sealseid rämpspostitusi oluliseks, kuigi ise pakuks, et Facebook spämm on justkui hullemgi.

    Pole muidugi seotud Tähismaadega mingitkipidi ja ega sa peagi seda kommi avaldama, vaid lihtsalt niisama.

    Reply

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga